အ ်ဥ္းခ်ဳပ္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ပတ္သ ္သည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း

This info brief is in Burmese. This info brief is supported by the UN-REDD Programme and published by the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific. It is the first in a two-part series that is intended to demonstrate the economic and financial benefits of a deforestation-free approach to lending and investment in Myanmar and to provide recommendations for financial institutions on how to reduce their exposure to the forest-related risks arising from their clients/ investees’ activities. 

 

ဤအ ်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းႏွင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေပၚ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ  င္းလြတ္ေသာ

ခ်ဥ္း ပ္မႈနည္းလမ္း၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး

အ ်ိဳးေ ်းဇူးမ်ား ို သရုပ္ေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ေသာ

ႏွစ္ပိုင္းတြဲအခန္း ဆ ္မွ ပထမပိုင္းျဖစ္သည္။

File name: draft-burmese.pdf
File Location: UN-REDD Programme Partner Countries / Asia & the Pacific / A-P Partner Countries / Myanmar / အ ်ဥ္းခ်ဳပ္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ပတ္သ ္သည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း
File Size: 9.77 Megabytes
File Type: pdf (application/pdf)
Publish Date: Monday, 04 February 2019
Upload Date: Tuesday, 05 February 2019
Modified Date: Tuesday, 05 February 2019
Author: George Scott
Owner: Leona Liu
Downloads: 10 Downloads